Denge Name sei…

Durch frohe, ale Zeite
oss oos Lewe besillt.
Wat oos Ahne songe
wird noch hock on Leede un Sare verzellt.

De Bibel oss noch hock
für oos dat Fundament.
En Name oss wichdech für oos Löck,
ob dat me oos erkennt.

Un wie von Methusalems Dare 
die Name sen bekannt, 
sollen he die Verse oos sare, 
wie me die he ze Land hat afjewandt.

Rauh oss de Efel 
un karg de Bodem 
karg och de Mönsch 
on senge Lewensmethode.

Su oss och de Sprach he kürt un bönnech, 
one Schnörkel un Primborium. 
Wuren us Petrus, Paulus, Stephanus sillech 
Pitte, Paul un Steff on Memoriam.

Ens wanneten on graue Zeile 
Jestalte der Bibel durch et Morjeland. 
Die Name: Jakobus, Mathias, Maria un Josef 
sen oos jot bekannt.

Doch at om ale Babylon 
jof et en Wirrwar on de Sprache. 
Hock oss et fass e Magikum, 
wenn mir die Name betrachte.

Jetz roffe me: Hannes, Köbes un Schäng,
Bill, Traut, Bäb und och Steng. 
Wer röd, wat Klos, Nöll, Irin un Leen 
om bibleche Senn für Name sen?

Erinnere me oos an: Susanna, Appolonia, Augustinus un Antonius.
Wat oss nau do drus wure.
Üwerech bliffen: Appel, Aujus, Tun un Suss
on Europas kalem Norde.

Wer hock heescht: Köbes, Lud ude Düres 
un holt sech on ose Region seng Frau. 
Der kann wähle zwösche: Kät, Trin, Luis
ude Liss, Dien, Rüs un Traut.

Och die Name Franz, Weilern un Hein 
fönd me on jede Hött.
 Wie Gritt, Ziss, Amei un Trein, 
Fritz, Klos ude Jüpp.

Wirst de jedööft mot Wasse ude Weng. 
Der Name oss wichdech für et Lewe. 
Ob Cäspe, Luzei, Bas ude Kathreng. 
Lang möch me dech anrede.

Öm ze erhale die alherkömmlech Name,
 heecht jetz maneche Marie, Mein, Ritte, Johann.
 Öm Vewässlonge ze vemeede, 
hängt me dem Nohwosse »ehe« honne an.

Su wur us Marie e Mariche, 
us Mein e Heinche, 
us Liss wur e Lische 
un us Jusep e Jüsepche.

Se behale ihr Name ob Jong ude Mädche 
un bleiwe bös ant Lewendsend: 
Trautche, Fienche, Jöhännche, 
ude wie me se och sons noch nennt.

Wo sen se jebliwe die Helejename. 
Wat söt oos hocke: Mäthes, Weilern ude Steng. 
Och noch on oose zeit bleiwen se de Rahme
 trotz Kalt, Stein un Änn.

Su wor dat jeste, su oss et noch höck.
Wird me jebore, dann oss me debei.
One Name jit et ken Löck,
dröm heescht et: Denge Name sei! 

Peter Löhr