Kendespillche

Wann zesammekoomen de Kende,
ejal op Summe odde Wente,
woe et imme ihre Welle
jät eröm ze spüle.Vüe de Schull on en de Pause
wollten se eröm fause.
Och wann se sos beienand,
senn se üwweall hin jerannt.Nue Spillemannskrööm em Kopp,
öm Arbeid wuet sech net jeklopp.
On leet me de Pänz jewähde
moochen se dobei och allehand Schäde.Höppehäusje wollten se sprenge,
beim Seil schloon anstrenge,
mem Ball jään en Maue titsche
Qwwe en Rötschbahn letsche,
en Reif jaare,
beim Nohläufjes aftschlaare,
Oopp jaare met en Schmeck,
met Knalle de Lock veschreck,beim Schangele Jeld jewenne,
als Klingelmännche renne,
Klickere werfe en de Kaul,
beim Zanke let me joon de Maul,
imme jät kötte joon, 
sech öm näus eröm schloon,
Spinettche met em Stöckche schlaare,
em Wente mem Schlidde fahre,Scheeße met de Hüntelekanon,
en die me Schuhe hat jedon,
spüle Raube on Schandiz, 
he on doo Kiesche on Äppel jestriz,met Spillekröm jekotzelt,
Saache wegjeschmesse, die vehotzelt,
Kääsche baue on dornet fahre,
odde am Baach eröm jaare,Büdche baue,
Kende vehaue,
Kreech jemaach jään e ande Dorf,
met Stein noo deren Pänz jeworf,Noo dee Mädche sehn, 
wann me se fonn schön,
Huchzeit haale met Schleije,
et jing dobei nue öm de Feije,en de Noopeschaff Streiche spille,
an die ahle Täntche külle,
imme füe en Schabenack parat,
Haupsaach et wuet jät Spööck jemaat.Könnt e Kend dat all net met maache
hat et keinen Basch ze Laache.
Et woe dann net jood debei
on esu en Kränk woe nie einelei.Heinz Schmalz