Ene Chressdaach wie ech noch Panz woa

Franz Rosenbaum

An eene Chressdaach kan ech mech noch janz jood enzinne. Et woa aach Daach fürrem Fäss. Ech fön em Zemeche unech em Bet ene Platöware.

Dat woa su e vleeckech Lattejeröss ob vTe Räädche mot em Böömche füdraan. Dat Donge wue unech de Arm jeklemp un do ab an da Huusdüe erüss. Keene hat jet jemärk. Noodäm ech esu zwai Stond ob dam Trotoaa erop un eraafjejöck woa, jing ich an da Poaz wede eren un vezool menge Mam un menge Schwäste von dam jefonene Wääjelche. Dee zwai woaren platt un kikten sech aan un sooten jet von: dat wäa net mTe, un ech hat et Chress-kinche beklaut un holten mTe da Waare, een-fach wede aaf.

Am heleje Oowend woa ech jespant ob da Platöware, äwe unech dam Boom stund nue sun fuzkakech Lokomotiv üss Holz mot e paa Wajöngche honedraan un en Tälle vol. MTe woa de janze heleje Oowend vesaut.

Ech hat mTe äwe jeschwoare, dat, wen ech aneren Daachs eene mot mengem Platöwää-jelche seen däät, dat däres jeschwaat krich. Aafjeholt kriche et suwisu.

Wi da Düwel et wel, Krüüzberg Paul koom mot »mengem« Wääjelche ob dam Trotoaa aanje-fääch. Schwaade un aafholle woa eent. Ech reef dam Knaatschböggel noch noo: Du häss me Chresskinche jeklaut un dat deet me net. Wie ech noo ene halewe Stond heem koom, stund dam Paul senge Bap at en de Kösch un meng Mam joof mTe deräk ene Klatsch anet Back un soot: Wi kans du dam äerme Päulche dat Wääjelche klaue?

Ech wol noch jet soon, äwe ech koom janimi dezoo un T ech mech ömseen hat, woaren Bap un Wääjelche fott.

Wenn ech jez esu zerökkike, woa dat et ra-kechste Chresskinche, in al da Joare.