Vom »Düppe« vür Märtesdaach en Owwebreisech

Robert Hoß

»Düpp, düpp, düh
an aal Bausch Strüh.
Jefit oos Jet on loost os Jet
mir han noch weit hämzejohn.
Häleje St. Maries, dat wor en jode Mann.
Der joof de Kenner e Keetzje on stooch et
selewe an!«

Dat Ledche dat wur froher jesonge
von de Owwebreisije »Düppejonge«.
Ber net was bat „Düppe« ess,
der ess noch nie debeijeweeß!

Su cerka zehn bis vierzehn Daach
jedes Johr vür Märtesdaach
jing es met dem Düppe loss
durch jed Jass on jede Stroß.

Mir bruchten nur en Bunnestang,
müelechs krärtech on jod lang,
vür on henne äner dran,
dann fingen mir ze düppe an.

Bunneloof on aale Manne
wuren an die Stang jehange,
on och maneche aale Korf
schläften mir su dorch et Dorf.

Hin on widder en Kadong
et jof noch net esu vill dovon.
On kroch me mol en aal Bausch Strüh
dann fröt me sech Jott wäß net bie.

Körf on Manne, die verschlösse,
wuren froher net fottjeschmesse;
alles bat, jot brenne det,
nehmen mir beim Düppe met.

Derjanze Krom kom op de „Kuppe“.
Dat joof en riesech grüße Huppe.
Dat Zeuch für et Feuer anzebrenne
sammelten die »Düppemänner«!

Wor die Arbet dann jemaach,
jing et an de nächste Daach
mem Beil, e Sälche en de Tösch,
en de EIzeberje Bösch.

Schanze wuren dann jebonne
von Tannereise, on eronne
jing et ohne opzekucke
zum Märteshoofe op de Kuppe.

Die Gruße fingen an ze keppe,
on die Klane dorften schleppe
de Berch eronne, op de Hoofe,
bis se nemmi konnten loofe!

Dät der Krom sech onne staue
fing me an en opzebaue.
Manne, Strüh on Bunneloof
wuren dann ze önnesch jeworf.

Drüwwer kom dat düre Zeuch,
Schanzereiser, müelechs dreusch.
Met de Läter klommen dann
owwe drop su drei, vier Mann.

Huhjereck wur dann von onne,
bat me hatt em Bösch jefonne.
Schisch für Schisch der Turm det waaße,
owwe drop kom dann dat naaße.

Wenn die Arbet wor jedohn,
konnte me möd dann hämwärtz John,
fröt sech op de Märtesdaach,
wenn St. Märtes Hiertze brach.

Weder Stadt noch Feuerwehrmänner
hollefen os als »Düppemänner«.
Mir fonnen reichlech Strüh on Holz:
et Märtesfeuer wor ose Stolz!—————————–7d01161f0300 Content-Disposition: form-data; name=“hjb1989.41.htm“; filename=““ Content-Type: application/octet-stream