Calvarienberg Ahrweiler

Ene stolze Ritte, wie me weiß,
kom heim von senge Piljereis,
no Ahrweile kom e zeröck,
on op de »Kopp« feel senge Bleck.
E reef, der janze Berech es jo,
genau de Mons Calvario!

On vierzehnhonetvierzech wor,
doröm für ons e wichtich Johr,
duu hat me do für jong on alt,
e Holzkapellche hinjestallt.
Calvarienberg, esu heesch die Kerech,
bei ons säht jede nur, de Berech.

Op ohsem Berech, de Zeit vejeit,
e Franziskanekluste steit,
on ohse Berech joll dumols at,
als Zufluchtsort on Pilejestatt.
Ob Peue, Pestelenz on Nuht,
do owwe fonn me Schotz on Brut.

De Franziskanerorden wor,
op ohsem Berech zweihondet Johr.
Vom Franzmann sekularisiert,
wor alles leddech on vestürt,
de Franziskanere sen fott,
on Kerech on Kluste sen kapott.

Doch ohse Jakob Giesen hat,
et Kluste on de Kerech jerett.
De Berechjesellschaff üwwenohm,
no sengem Duht der janze Krom:
Ahrweile Bürjere met Jeld,
han alles widdeherjestellt.

Vür hondetfuffzich Johr jenau,
ous Monschau kom en Klustefrau.
De Ursuline, die seit dann,
e Kluste on en Schull he han,
die hatten he och dumols at,
e christlich Mädchepensionat.

Berechpöppche krachen Daach für Daach,
Respek on Oadnung beijebraach,
wat do jeliert wur on jesaht,
dat hat noch keinem Jet jeschad.
Dröm es de Berech em janze Land,
für Mädchenbildung joot bekannt.

Am Berech wur vill modernisiert,
neu ahn de Leywoch konstruiert,
on zwesche Ahr on Keppe Hüll,
do deit me für de Bildung vill.
Wer durch die Schull jejange es,
jeit senge Wääch als Frau, als Chress.

De Berech kick fröndlich op ohs Stadt,
dröm hamme der och lang jehat.
On wie mir he der Berech vestohn,
als Stock von ohse Tradition,
esu han mir och e offe Uhr,
für christlich Bildung on Kultur.

Marianne Slater