Kaatbröder

Kaatbröde

Josef Zavelberg

En de letzte Johre führem, on de irschte Johre nohm letzte Kreechwohret he suh: Demiersch-te Mannslökjenge Sonnes en de Huhmäss, do se fürher noch et Veeh fodere mohte. Noh de Huhmäss jeng et dann en de Wietschaff, entwede en de Sah ohde en de Bonzemech. Wenn en Bliderschdörp de Mäss wohr, blev me do en de Wietschaff. Meh satz sech ahn ene Desch, bestallt eh Bier ohde eh Schnäpsche, dann wuhrde Kaat jehollt on et wuhr jekaat, mierschtens Skat. Hebei holefe och öftersch noch de Pastur on de Küste. Noh de Uhr wuhr nemieh geseen, on emol os et passiert, dat de Pastur zespät en de Andaach kohm. Mieh Mässdeener wahte ad füh de Sakristehdür, boss de Pastur op emol zeschehse kohm, sech flök ahndät, on de Andaach helt. Et sol ejentlech noch Chrestelier seen, äwer en dam ehne Fall fehl se us, on von de Könne wohr em Pastur kehne kott.

Skat.gif (22358 Byte)

Zeichnung: Uli Görtz

Wenn ens Besoch kohm, dann wuhre ad füh de Ovend de Kääte us de Nohbeschaff bestallt. Wohr meh dann allzesamme, dann jeen et loss, on hebei wuhr gequalemp, dat se sech kohm jägensitig sohe. Zitt spellt keen Roll mieh, on et Veeh moht boss noh Mettenach op se Voode waade.

Emol wees ech noch, et wohr Sonnesnometag, on zwei von da Kääter sohlde ahn et Heu john. Me Vatte wohr Molle, on moht och ans Sonnes mahle, dokohme die Zweierenn. Irsch wuhr Jett jeplähnt, dann mehnt ehner, meh möhte äwer och noch eh paar Schlag kaate. Meh satz sech öm de Desch, on loss jeng et. Wat druhse wohr, intressiert net mieh, och dat Woleke kohme on et ahn ze rähne feng, wohr ejal. De ehne mehnt noher, jetz bruch ech dat Heu nemieh ze wanne on zesammezeschlohn, on da anne soht, su jetz han ech moon et usenehdoh jespahrt. Meh satz sech wedde on spellt vergnösch widde.

Hök kann ech dat vestonn. Se hatte keh Auto füh ehns eruszefahre, ohn mierschtens noch netmol eh Fahrrad, on su wohr dat de Usglich. Hök jitt et su Jett he beih ohs nemieh, odde ech wehs nex dovonn.