Boo on bomet mir als Kenne jespillt han

Boo on bomet mir als Kenne jespillt hann

Marianne Breuer

Neulech koom der Kropech, er ess mettierweile at 11 Johe alt, bei mech on mänt: „Oma, mir ess et su langweilech, kann ech bei dir Jet Fernseh gucke?“ „Oonää,Jong,“ hann ech für innjesoot, metzen em halewe Nommedaach wied sech net für der Kaste jesatt, bei dem schöne Wedde spillt me an de frösche Loff.“ „Boo sein dann heut dein Freunde?“ „Oma, dat esset joo, normal hätt ech jo Musikschull, äwe die ess heut ausjefalle, de Dirk hat Träning, de Nico ess en de Judokurs, on dann hann ech en Ahweile on en Waldorf noch Freunde.“

„Sißte, Jong, dat joof et bei os net, bie ech noch Kend on de Schull noch em Döref woo, doo hatt me flott en Herd zesamme, boo me met spille könnt, off die Jet Johre aale öde jonge woren, dat spillt kän Roll. Et janze Johe durch, wenn et Wedde et zoleet on mir dehäm net helefe moo-ten, wu em Freie jespillt, en Hoff, Jäßje, Quengele on ob Wach.

Ob de Neustroß, su nannten me die Stroß, die me en de dreißeje Johre jebaut hatt, on die stöckeweis noch en Teerdeck hat, doo drob wu Dilledopp jeschloon on jehepp. Et koom hük-stens at äs e Fuhrwerk met Köh öde Oose, doch dem könnt me aus de Fößjohn, e Auto woo dur noch en Seltenhät. Nurhammejeschannt, wenn os en Koh en et Heppehäusjejescheß hat. Dann mooten mir os ob e anne Plaaz e neuet mole, die Kreid dofür, die sookten mir os en irjendänem Berch. An dem Spill konnten beliebech vill Kenne metmaa-che. Obe annemol wu jeklecket. Et wuren met vier Mörbele, su nannten mir die kiän rönne aus Ton jebrannte Kujelche, die me em Säckelche öm de Hals troch, Höppchejemaach; suvill Kenne metspillten – suvill Höppche. Vier – fönef Schrett wuren affjeschridde, en Strechjezore on von doo aus met em „Eisene“ öde „decke Bömm“ noh denne Höppche jeziehlt. Hatt mere 7 ömmjeschibbelt, die woren jewonne, on die doot me freudestrahlend en dat Säckelche.“

Goertz_1.gif (22688 Byte)

Zeichnungen • U!i Görtz

„Die Jonge leefen Stelze die se sech selewe zesamme jeklopp hatten, doch soß spillten die, bat mir och moochen. Et wu Saal jespronge, Ball je-schnapp met änem decke öde zwä, drei on vier kläne Ball. Bat mir ömme am mieschte Spaßjemaach hat, woo et Bandschibbele. Meine Vate woo Schmett, der hatt mir en Band aus Rondeise je-maach. Annere woren aus Bandeise öde och aus em aale Vodderad vom Fahrrad, boo de Späächte draus jemaach woren, doch die leefen net su joot. Wenn mirdannmete Herd Kenne, met em Klöppelche en de Hand hennech dem Band her leefen, et antrifften öde en de Rieh heelen, on der dann Uwe dat hubbeieje Flaste em Döref sprong, dann hatten mir Kenne de jrüßte Spaß. Mie bie äs sein mir en de Baach jeland, die durch et Döref leef. doch dat wu alles meten Koofje hollt. Em Summe wuren Häusje jebaut, en Hoff, en Berech on ob de Boom, äwe dann woo nix seche, alles wu zesammejeschlääf, Bredde, aal Sack, Schanze, die noch hennech jedem Haus stoonen, Düüsje on Deckelche, alles bat net nietonnarelfaßwoo. Etjoofochatäs Schänes, wenn me net alles widde ob Ort on Stell jeräump, öde de Hamme on de Zang veschlääf hatten. Bat os Mama net vetroon könnt, woo, wemme Nooloofe öde Vestäche durch Haus, Scheue on Stall spillten, dann sprong et Veh en de Tröch on de Höhne woßten net, boohin on booher.

Goertz_2.gif (9805 Byte)

Och moot ech owends ömme häm. wenn et Feierowend laut, dann hann ech mie bie äs e Stöckelche jehault, äwe et hat mech nixjenotz, ech huut de Kenne schröötele, die noch ,Raube on Schanditz‘ öde ,Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann‘ spillten. Mein Motte soot:

,Wenn et deuste wied, hüüschte häm‘. Se hat netjanz onrääch.“

Obämol merk ech, dat der Jong Jet om Hätze hatt, on doo platz et och at aus em eraus: „Oma, hat ihr och och at äs jezänk?“ „Äwe seche, dat hurt doch debei, die Kräfte mooten doch jemäß wäre. De Nas hat at äs jeblot, me hat en Fimm am Kopp öde de Schohn fluchten durch de Jäjend. Boo mejeradvon de Schohn dran sein, noo em Krech koom dat Foßballspille ob, Jonge on Mädche hatten Spaß doo dran. Ech moot mieschtens en et Tor öde hann als Metteistürme mei bestes jenn. Foßballschohn kannten me net, mir hann met dem jetrodde, bat me anhatten, mie bie äs koomen anschießend de Ziehe vüe eraus. Dehäm krischten me de Hennere jehoe, äwe dat hat net vill jenotz, de nächste Daach woo widde alles vejääß. Deine Ohm, Kend, – hat deine Opa vezellt – sollt helefe Mess fahre, doch von laute Foßball hat er dat vejääß; dat woo em äwe schläch bekunn, deine Jrußvatte hat en jehürech vesohlt, der hat für e paa Dach Foßball jenooch.

Och bauten Kenne, die e beßje Jescheck hatten, Kääche; Rädde von aale Kenneware wuren zesamme jetroon öde och jekotzelt. Et wu su lang jezemmet on jehämmet, bess die Kaa leef,

dann wuren Renne affjehaale ob denne hubbeieje Wääch on deef ausjefahrene Jelääse, et woo off mordsjefährlech on joot, dat et käne sooch. Die Motte hätten jreis Hoe krisch. Em Wente wu je-schliddet on Eisbahn jeschloon. Könnt me net eraus, weil et Wedde ze schläch woo, wu .Mensch ärje dech net‘ .Neunmüll‘ öde ,Hass, fuss, Koot‘ jespillt. Die Spille molten mir os met Hölef aalere Je-schwiste selewe ob Pappedeckel ob, den me et Johe durch do-für at hepplachten. Als Spillstän hatten medonkeleon helle Bunne öde Knöpp. Me woßten os ömme ze helefe.

Goertz_3.gif (7401 Byte)

Bat me lääd dat, ess, dat echme von meine Motte net liere hann loße, met Spillstän ze schnappe. Dat sein die Jelenkköpp von de Säufößje. Jedes Fößje hat vier Stock, zwä jruße on zwä kläne Schnappknoche. Et wu os ze lank, wemme jeschlach hatten, bess me die Fößje aus em Peckel alle vier jekoch hatten. Die Jelenkköpp leeten sich leich affbräche, wemme se affjeleck hatten, wuren se jewösch, affjetreuch on en an Reih ob de Dösch jelaach. Dann fing os Mama an ze schnappe, ech sehn et noch jenoo vür me. Wenn jrußere Kenne zusamme woren, wu jekaat, ,Hätzblädche‘, .Schwatze Pitte‘ on ,Siwwe Schröm‘, och dat Fandspill joof vill Spaß. Zwöschendurch wuren Äppel em Backowe jebrode on Nöß jeknack. Dann woren mir Kenne zefridde on velankten noonixannerem. Owends woren mehondmöd, on mir feelen bie en naße Sack en et Bett.“

Goertz_4.gif (16648 Byte)

„Ja, Oma, „mänt der Klan obämol, „seid ihr dann ömme froh en et Bett jange?“ „Nä, Jong, bat denks dau dir, me hann owends noch Leede jesonge, Stöötche vezellt on aus Märcheböche vürjelese, die Märche kannten me baal all ausewännech, on mir hann kä Radio on kä Fernseh vemeß.“