Arwet en de Landwirtschaft. Ko’e afmaache en Zesse