Unser täglich Brot

Ber hät noch Erfurcht fürem Brut?
Ber hällt et noch en Ihre?
Bat de Mönschhät en de jrüße Nut,
dankbar hät äße liere.Daachdächlech wur defür jebitt:
Herr gib uns unser täglich Brot.
Jedank wur Jott für jede Schnitt,
me heel et Küschje noch ze Root.Ber schätz et noch en ose Zeit?
Et Brut, – bat hädet füren Wät?
Ber zächnet, ieh er et anschneid,
e Kreuz tronesch aus Dankbarkät.Me hält et heut für selbstverständlech,
me hät et jo em Üwefluss.
Ber von oos ess dann heut noch klänlech,
et jit jenooch, bat soll dat blus.Me wirf et fott, aus Üwemoot,
off aus Jedankelosechkät,
Ber böck sech fürre Stöckche Brut,
bat en de Joss trenn leit.
Üwerall, do kann me et heut fenne, 
em Müll, en jeder Eck, 
et wied vekrotz, me dädet schenne, 
me tritt et en de Dreck. Seitdem de Mönschhät nemie wääss, 
et nemie wohr well hann, 
bie me met vill Möh on Schwääß, 
jesäät, – jeerntet hann.. Mir doon den Reichtum janet schätze, 
der oos ess heut beschert, 
Mir können an de Dösch oos setze, 
on ääße, baddet Häzz bejehrt! Was hat der Mensch 
von all seinem Wissen, 
wenn er nicht weiß 
wo das Brot herkommt.