Äppel plöcke in Owezesse. E Famillejeträfe onesch freiem Himmel (Mundarttext)